Salgs-, leverings- og reklamationsbestemmelser

1. Bestilling

Bestilling af varer via internet. Bestilling fo-regår via ordrebekræftelsen, som følger når indkøbskurven forlades. Denne udfyldes med alle relevante oplysninger, og efter De-res accept af leveringsbetingelser og varens berigtigelse fremsendes automatisk en or-drebekræftelse til Dem via e-mail. Deres or-dre er herefter bekræftet fra RTF's side med varens udsendelse og deres modtagelse. Alle aftaler/kontrakter indgåes som udgangspunkt på dansk.

2. Betaling af ordrer

Du har følgende betalingsmuligheder som kunde. Betaling med kreditkort (Dankort, Visa, Mastercard, JCB og Maestro) samt bankoverførsel. Betaling trækkes på kortet, når ordren er behandlet og varen er pakket. Hvis der ønskes særlige betalingsbetingel-ser kontaktes RTF (mail: rtf@rtf.dk) herom.

Kan køber ikke modtage salgsgenstanden til aftalt tid, er købesummen desuagtet forfal-den til betaling, når salgsgenstanden mel-des klar til afhentning. For varer af uden-landsk oprindelse, hvis salgspris er opgivet i danske kroner, er betalingsdagens kurs gældende, såfremt betaling sker på en bankdag inden kl. 12.00. I modsat fald er kursen på den næstfølgende bankdag gældende. RTF har ret til at bestemme, at beløb, der hidrører fra reparation af salgs-genstanden eller andre foranstaltninger vedrørende denne. I så tilfælde forlænges en eventuelt aftalt betalingsordning tilsva-rende, jfr. kreditkøbeloven § 11, stk. 3. 
3. Priser /levering / forsendelse
Alle priser er dagspriser ab lager. De af RTF opgivne priser er baseret på de på tilbuds- eller ordre-bekræftelsesdatoen gældende dagspriser fra RTFs leverandører samt gæl-dende valutakurser, toldsatser og afgifter, samt enhver afgift, skal eller lign. som er relateret til vareomsætning. Som følge her-af forbeholder RTF os at fortage sådanne reguleringer i de opgivne priser, som måtte følge af ændringer i de førnævnte forhold, som indtræder inden leveringen, ligesom der forbeholdes en tilsvarende ret til at fo-retage prisreguleringer, såfremt dette følger af de nedenfor (pkt. 5 Leveringsforbehold) anførte omstændigheder. Alle priser i web-shoppen på rtf.dk er angivet eksklusiv moms. Alle priser er eksklusiv fragt og evt. gebyrer fra transportørens side. Der tages forbehold for prisstigninger, afgiftsændrin-ger, valutaændringer, force majeure, ud-solgte varer samt trykfejl. De oplyste priser er kun gældende indenfor danmarks græn-ser. Leveringstiden er 1-5 dage. Hvis leve-ringstiden er længere vil det blive oplyst.

4. Indbytningspris

Er der i tilbud, ordrebekræftelse eller købs-aftale forudsat, at RTF skal tage materiel i bytte, bærer køber risikoen herfor indtil det ibyttetagnes overgivelse til RTF. Alle indbyt-ningspriser er fastsat under forudsætning af, at det ibyttetagne:

  • overgives til RTF i samme stand, som den hvori det er besigtiget af RTF, borset fra almindeligt slid ved normalt brug indtil afleverings sker og
  • er forskriftmæssigt vedligeholdt og efterset indtil overgivelsen til sælger.

Hvis værdien af det ibyttetagne på grund af forhold, som  køber bærer risikoen for, ikke svarer til den anførte indbytningspris, reguleres differencen over den kontante del af købesummen.

5. Leveringsforbehold

I tilfælde af strejke, lockout eller andre ar-bejdsstandsninger på RTF eller RTFs leve-randørs/underleverandørs virksomhed, hvoraf leverancen er afhængig, samt i til-fælde af krig, blokade, karantæne, havari, trafikforstyrrelser, herunder isvanskelig-heder, ildsvåde, eller andre uforudsete år-sager, som forhindrer eller i væsentlig grad vanskeliggør en ordres udførelse eller salgs-genstandens transport til leveringsstedet, eller andre forhold som RTF ikke har indfly-delse på, udsættes leveringen uden ansvar for RTF, så længe den pågældende hindring bestå. Enhver ordre effektueres under for-behold af ind- og udførselsforbud samt op-nåelse af nødvendig ind- eller udførselstil-ladelse. Såfremt de her nævnte hindringer for en ordres effektuering enten slet ikke eller kun under uforholdsmæssige omkost-ninger kan afhjælpes, forbeholder RTF sig ret til at annullere ordren.

6. Leveringstid

De af RTF opgivne leveringstider er baseret på leveringstider, oplyst af RTFs leveran-dører og er regnet fra det tidspunkt, hvor endelig ordre er modtaget og samtlige op-lysninger, der er nødvendige for leveran-cens gennemførelse, er kommet til RTFs kundskab
Ved salg af maskiner eller værktøj, der ikke findes på lager, opgives leveringstiden såle-des tilnærmelsesvis og uforbindende. For tab, som måtte følge af leveringsforsinkel-se, påtager RTF sig intet ansvar.

7. Emballage

Emballering sker så forsvarligt, som det ef-ter RTFs bedste skøn er praktisk muligt og sker for købers regning, såfremt embal-leringen ikke er inkluderet i prisen. Godtgørelse af returneret emballage sker kun efter forudgående skriftlig aftale.

8. Forsendelse

Eventuel forsendelse sker kun i henhold til købers instruktion og for dennes regning og risiko. Når køber ikke har foreskrevet en bestemt forsendelsesmåde, vælges denne efter RTFs bedste skøn.

9. Prospekter og tegninger

Prospekter og tegninger er uforbindende i deres detaljer, og der tages forbehold for konstruktionsændringer.

10. Vægtangivelse
r

Vægtangivelser kan betragtes som tilnær-melsesvise og orienterende af hensyn til beregning af fragtomkostninger og funda-mentering.

11. Ejendomsforbehold og tilbagetagelsesret
 

RTF forbeholder sig ejendomsretten til salgsgenstanden, indtil hele købesummen incl. moms er betalt.
Såfremt det er aftalt, at købesummen eller en del af denne skal betales mere end 3 måneder efter salgsgenstandens levering, skal RTFs ejendomsforbehold og tilbageta-gelsesret samt de i kreditaftalelovens § 9 nævnte oplysninger præciseres i købsafta-len, som skal underskrives af køber senet ved salgsgenstandens overgivelse, og kopi af aftalen skal samtidig overgives til køber. Skulle De fortryde Deres køb kan De retur-nere varen indenfor 14 dage fra varens modtagelse. Returretten gælder kun hvis varen modtages hos RTF i væsentlig samme stand og mængde, i original emballage som den blev afsendt til kunden. Varer der returneres "ufranco" nægtes modtaget. RTF betaler ikke returfragten ved returnering af varer.

12. Morarenter

Ved betaling af købesum eller ydelser i salg med ejendomsforbehold beregnes moraren-ter med 1,75% pr. påbegyndt måned efter forfaldsdatoen.

13. Modregning

Køber er ikke berettiget til at modregne med eventuelle modkrav på RTF, som ikke er anerkendt fra RTFs side, og har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesum-men på grund af modfordring af nogen som helst art.

14. Reklamation

På alle produkter ydes der 2 års reklama-tionsret. Skulle varen mod forventning gå i stykker under reklamationsret perioden, repareres denne vederlagsfrit på vort eller producentens værksted, med mindre fejlen skyldes betjeningsfejl, uforsvarlig opbeva-ring, modifikationer, eller groft misbrug fra brugerens side.
Reklamation skal ske skriftligt og skal være RTF i hænde senest 6 arbejdsdage efter, at levering har fundet sted. For mangler og fejl, som ikke kan opdages ved omhyggelig undersøgelse af det solgte, skal reklamation ske senest 6 arbejdsdage efter, at fejlen/manglen ved almindelig agtpågivenhed kunne have været opdaget. Reklamation skal under alle omstændig-heder være sket inden udløbet af den nedenfor anførte frist. Reklamationsfristen gælder for alle slags mangler og fejl og er ubetinget, idet sælger fraskriver sig ethvert ansvar for mangler og fejl, hvorom der måtte blive reklameret efter fristens udløb, samt i de tilfælde hvor de nedenfor under Afhjælpning af mangler anførte betingelser ikke er opfyldt.

15. Afhjælpning af mangler

Efter at risikoen for salgsgenstanden er gået over til køber, har RTF intet ansvar for mangler ved det solgte, ud over de forpligtelser der er fastsat i det følgende. Under forudsætning af at det leverede vedligeholdes og betjenes i overens-stemmelse med de af RTF eller dennes leverandør meddelte instruktioner og forskrifter, at eventuelle tidligere repara-tioner er fortaget på RTFs værksted eller af RTFs reparatører, samt under forudsæt-ning af at det leverede anvendes maksi-malt 8 timer om dagen er køberen i 6 måneder fra leveringsdagen alene berettiget til:

vederlagsfri ombygning af komponenter, der bevisligt er defekte på grund af materiale- eller fabrikationsfejl, samt efterlevering af manglende dele,

idet arbejdsløn og kørselsudgifter i forbindelse med ombytning af defekte komponenter/efterlevering af manglende dele afholdes af RTF. Det bemærkes, at ombytning/efterlevering af komponenter samt dermed forbundet monteringsarbejde kun udføres inden for sælgers normale arbejdstid, men vil eventuelt kunne udføres uden for denne mod almindelig overtidsbetaling for købers regning.
Såfremt de defekte eller manglende dele ikke kan fremskaffes, yder RTF en erstatning til køber, svarende til de tilsvarende mangelfri komponenters salgspris på leveringstidspunktet. 
RTF er dog kun forpligtet til at udføre ombytning/afhjælpning inden for Danmarks grænser, det vil sige ikke på Færøerne eller Grønland.
Såfremt køber i andre tilfælde sender eventuelle mangelfulde leverancer eller komponenter til ombytning hos RTF i henhold til en af RTF godkendt reklamation, bærer køber omkostninger og risiko ved forsendelsen til RTF. Ved fremsendelse til køber af omleverede/efterleverede komponenter, sker forsendelsen efter RTFs valg og for RTFs regning og risiko. 
RTF fraskriver sig ethvert ansvar for forsinkelse eller arbejdsstandsning hos køber som følge af udførelsen af ovennævnte omlevering/afhjælpning.
Ved materialefejl forstås sådanne skjulte fejl, som skyldes utæthed eller revner i det anvendte materiale, hærdefejl eller dårlig/ufuldstændig svejsning. Brud stammende fra de her nævnte årsager må være omgivet af friske, rene brudflader for at betinge vederlagsfri ombytning.
Køber kan ikke herudover gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende og kan således ikke hæve købet, kræve erstatning eller forholdsmæssigt afslag i købesummen.

16. Brugte værktøjer og maskiner

Brugte værktøjer og maskiner sælges som beset af køber uden ansvar for RTF af nogen art bortset fra svig og vanhjemmel.

17. Produtansvar

a) For skade forvoldt direkte af salgsgen-standen på købers ting, som sædvanligvis er beregnet til erhvervsmæssig anvendelse, hæfter RTF kun i 1år fra leveringsda-toen.
b) Sælgers samlede ansvar for skade på købers erhvervsting kan ikke overstiger kr. 5.000.000.
c) RTF hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab indtrådt hos køber eller tredjemand i forbindelse med skade forvoldt af salgsgenstanden.
d) Køber er forpligtet til at holde RTF skadesløs for ethvert tab der måtte opstå ved skade, som salgsgenstanden-efter at være blevet sammenbygget med eller indføjet i købers produkt eller videresolgt at køber til anden anvendelse end forudsat af RTF - forvolder tredjemand. Køber er i dette tilfælde pligtig at lade sig sagsøge ved samme domstol som behandler tredjemands erstatningskrav mod RTF.
e) For personskade samt skade på forbrugsting (jf. produktansvarslovens § 2) gælder produktansvarslovens regler.

18. Fortroligheds politik

RTF forstår og respekterer vigtigheden af privatliv på internettet. Forretningen vil ikke afsløre information om kunder eller brugere til tredje part, med mindre det er nødven-digt for at implementere en transaktion. RTF vil ikke sælge dit navn, adresse, e-mail adresse, kreditkort eller personlige data til nogen tredjepart uden din forudgående tilladelse.

19. Ufravigelige lovbestemmelser

Overnævnte salgs-, leverings- og reklama-tionsbestemmelser finder ikke anvendelse i det omfang, de er eller måtte blive i strid med ufravigelige lovregler eller retspraksis. I så fald bevarer samtlige øvrige bestem-melse deres gyldighed mellem partner.